Algemene voorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Brüggemann Makelaardij. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van een van Brüggemann Makelaardij’s websites of diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van Guus Guus Brüggemann Lees deze zorgvuldig door voordat u Brüggemann Makelaardij gaat gebruiken.

Wie is Brüggemann Makelaardij?
Brüggemann Makelaardij is een makelaarskantoor dat professionele ondersteuning biedt bij het aan- en verkoopproces van onroerend goed. Brüggemann Makelaardij is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 59692472.

Algemeen
Op het gebruik van de Brüggemann Makelaardij website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, de Consumenten voorwaarden NVM, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Brüggemann Makelaardij publiceert van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Guus Guus Brüggemann

Brüggemann Makelaardij behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op guus.bruggemann.nl of het versturen van een mededeling per email aan alle Brüggemann Makelaardij account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Brüggemann Makelaardij, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Brüggemann Makelaardij tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Uw rechten en plichten
U dient zich als gebruiker van een Brüggemann Makelaardij website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Brüggemann Makelaardij en/of derden;
het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brüggemann Makelaardij, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
De opdrachtgever is verplicht om Brüggemann Makelaardij tijdig te informeren over de voortgang van afspraken die zijn gemaakt nadat een een bezichting heeft plaats gevonden.

Alleen indien Brüggemann Makelaardij u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Brüggemann Makelaardij, waarbij de website binnen de kaders van Brüggemann Makelaardij verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan bruggemann makelaardij

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Brüggemann Makelaardij zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Omvang en inhoud van de opdracht

Een verkoop/verhuur opdracht bestaat uit de volgende diensten:

  1. opvragen kadastrale gegevens;
  2. inhoud en oppervlakteberekening conform NEN 2580;
  3. toesturen van een verkoopbord;
  4. samenstelling klantdossier;
  5. ondersteuning via de support desk;
  6. maximaal 100 foto's bij woningadvertentie;
  7. plaatsing van de woning op guusbruggemann.nl, Pararius en Funda;
  8. bezoekerstatistieken;
  9. advies over- en het voeren van de onderhandelingen.
  10. Opstellen van de koopovereenkomst

Afhankelijk van het gekozen pakket zullen aanvullende diensten geleverd worden zoals een waarde indicatie, professionele fotografie, plaatsing van de woning op funda.nl of het opstellen van een koop- en huurovereenkomst.
Bij een waarde indicatie wordt door Brüggemann Makelaardij een rapport opgesteld gebaseerd op historische gegevens van vergelijkbare verkochten woningen in de directe omgeving van de woning. Het betreft een waarde indicatie en geen bouw technische keuring of taxatie.
Het prijsadvies van Brüggemann Makelaardij is informatief en deelnemer bepaalt zelf de uiteindelijke vraagprijs.
Indien Brüggemann Makelaardij een koop- en huurovereenkomst opstelt voor deelnemer en deze wordt niet ondertekend of ontbonden, mag Brüggemann Makelaardij de kosten voor het opstellen van een volgende koop- en huurovereenkomst doorrekenen aan deelnemer.
Het is deelnemer toegestaan om de koop- en huurovereenkomst door een andere partij dan Brüggemann Makelaardij te laten opstellen. In dat geval behoort het opstellen van de koop- en huurovereenkomst niet langer tot de opdracht van Guus Guus Brüggemann Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de pakketkosten of een gedeelte daarvan.
Wanneer de koop- en huurovereenkomst door een andere partij wordt opgesteld, zal Brüggemann Makelaardij ervoor zorgen dat de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan deelnemer worden aangeleverd. De opdracht met Brüggemann Makelaardij is daarmee afgerond en Brüggemann Makelaardij is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koop- en huurovereenkomst of de gevolgen daarvan.
Alleen werkzaamheden zoals uiteengezet in artikel 2.1 en 2.2 vallen onder een door Brüggemann Makelaardij geaccepteerde opdracht.
Brüggemann Makelaardij kan en mag werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht uitbesteden aan toeleveranciers. Indien nodig mag Brüggemann Makelaardij hiervoor relevante gegevens delen met de deze toeleveranciers.

Intellectueel eigendom

Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectueel eigendom beschermde objecten, die door of namens Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeien.

Materiaal
Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Brüggemann Makelaardij geeft u Brüggemann Makelaardij toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Guus Guus Brüggemann Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Brüggemann Makelaardij gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Brüggemann Makelaardij stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

Brüggemann Makelaardij heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Brüggemann Makelaardij via één van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaat Brüggemann Makelaardij met uw persoonlijke gegevens om?
In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor Brüggemann Makelaardij de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Brüggemann Makelaardij gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van Brüggemann Makelaardij en niet op andere websites waarvoor op de Brüggemann Makelaardij websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Brüggemann Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Brüggemann Makelaardij zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Brüggemann Makelaardij is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Brüggemann Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Brüggemann Makelaardij websites worden aangeboden.

Brüggemann Makelaardij is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Guus Guus Brüggemann

Brüggemann Makelaardij garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Brüggemann Makelaardij garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Brüggemann Makelaardij garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende huiseigenaar). Brüggemann Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Guus Guus Brüggemann

U vrijwaart Brüggemann Makelaardij tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

het gebruik van informatie op een of meerdere Brüggemann Makelaardij websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Brüggemann Makelaardij websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De verkoopopdracht / Opdracht tot dienstverlening

verkoopopdracht
De start van de verkoop/verhuur opdracht begint online met het kiezen van een pakket. Na het aanmaken van een account kunt u via de website de gegevens van uw woning aanleveren. Met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden geeft u opdracht tot het verkopen van uw woning.

Woningopname
Binnen 1 werkdag wordt er contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen. Voor vragen kunt u terecht bij onze helpdesk

Totstandkoming van de opdracht
De opdracht komt tot stand door aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Duur van de opdracht
De duur van de opdracht is maximaal 1 jaar.

Einde van de opdracht
1. De opdracht eindigt door:
a. vervulling van de opdracht door de makelaar;
b. intrekking van de opdracht door de opdrachtgever;
c. teruggaaf van de opdracht door de makelaar;
d. ontbinding door een van beide partijen;
e. overlijden van de opdrachtgever.

2. De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling door de makelaar - de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Bij koop van een woning door een opdrachtgever, is pas sprake van een overeenkomst als de koop is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende koop- en huurovereenkomst. Het vervuld zijn doet niet af aan zijn uit die opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden.
Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of verplichting tot uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
3. Een opdracht kan te allen tijde en zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, worden ingetrokken. De opdrachtgever is ter zake van een intrekking nimmer schadeplichtig. De makelaar heeft terzake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 17 en, indien en voor zo ver bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon. Het intrekken van een opdracht dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden.
4. De makelaar kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd: de in artikel 12 lid 1 beschreven situatie dan wel een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en de opdrachtgever. De teruggaaf door de makelaar dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
5. Een opdracht kan worden ontbonden wanneer aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. De verklaring tot ontbinding dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden.
6. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop de makelaar, respectievelijk de opdrachtgever de (schriftelijke of elektronische) mededeling inzake de intrekking, teruggaaf, ontbinding of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum.
7.Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop of huurovereenkomst tot stand komt, geldt het volgende. U moet de makelaar courtage betalen als hij bewijst dat die overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening. De makelaar heeft dan recht op het overeengekomen courtage of een redelijk deel daarvan, tenzij u andere afspraken heeft gemaakt.

Annuleringskosten:
U kunt tot 14 dagen nadat u opdracht heeft gegeven voor het in verkoop nemen van uw woning kosteloos annuleren. Is de woning ingemeten? Dan betaalt u €495,- annuleringskosten. Als de woning op Funda is geplaatst en gepubliceerd kunt u ook annuleren maar dan betaalt u €750,- aan annuleringskosten. U krijgt dan het opnamerapport en foto's thuisgestuurd, maar zit verder nergens aan vast.  

Vragen?
Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Guus Brüggemann makelaardij op te nemen.

Contactformulier

‭085 06 07 889

Hoomly / Guus Brüggemann makelaardij KvK Amsterdam: 59692472
BTW: NL082952085B05


Jacob van Lennepstraat 102D
1053 JP Amsterdam

 
Versie: 04-02-2019